Home Diensten Cao en arbeidsvoorwaarden

Cao en arbeidsvoorwaarden

De Vereniging SZS sluit namens haar leden de branchespecifieke Cao voor de zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” samen met de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De Cao SZS is Algemeen Verbindend Verklaard, hetgeen betekent dat de Cao van toepassing is op en dient te worden nageleefd door alle bedrijven in de SZS-branche.

De CAO onderhandelingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de CAO van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2017.

De belangrijkste daarvan zijn:

Loon en doorbetaling
De lonen worden met ingang van 1 april 2016 verhoogd met 1,6% en per 1 april 2017 wederom met 1,6%.
In juni 2016 en in januari 2017 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van bruto € 200.

Wetswijzigingen
Voorts zijn verschillende bepalingen aangepast gelet op onder meer de Wet werk en zekerheid en de nieuwe wetgeving omtrent AOW-gerechtigden.

Seniorendagen

In verband met het verhogen van de AOW-leeftijd worden de regelingen met betrekking tot seniorendagen in de cao aangepast.

In de Cao SZS wordt artikel 12 lid 8 sub b zodanig aangepast dat de vakantie-uren die worden toegekend in verband met het bereiken van de leeftijd van 50 en ouder, vanaf 1 januari 2017 worden toegekend vanaf het bereiken van de leeftijd van 51 jaar en ouder

Protocolafspraken
Ten slotte zijn er protocolafspraken gemaakt met betrekking tot besluitvorming omtrent een eventuele reparatie van derde WW-jaar en modernisering van de CAO.

De complete CAO SZS 2015-2017 is als pdf beschikbaar voor leden van de SZS op het besloten gedeelte van de website.

Bedrijfstakpensioenfonds

De werkgevers in de SZS branche dragen verplicht premies af aan het Bedrijfs-pensioenfonds voor de Metaal en Technische bedrijfstakken ten behoeve van het ouderdomspensioen voor de werknemers.