Home Nieuws Brief aan de leden

Brief aan de leden

Wij waren minder tevreden met de ondersteuning van Wisseraet & Spaendonk en vonden ook dat wij daar als kleine
vereniging te veel van de werkwijze en structuur afstaan welke leidt tot een te hoge geldelijke vergoeding t.o.v. de
dienstverlening.
Daarom zijn wij over gegaan naar MKM Administratiekantoor waar Mevrouw Mariska Klein Mentink de scepter zwaait en
hebben daar naar onze mening een goed huis gevonden voor onze administratieve ondersteuning die beter past bij onze
vereniging.
Tijdens de ALV is er gelegenheid om kennis te maken met Mariska.
Wel hebben wij de contractuele afspraak voor de ondersteuning van Charlotte Soons, die de onderhandelingen deed voor
onze CAO gestand gedaan en gecontinueerd zodat de CAO onderhandelingen in vertrouwde handen zijn.
Ook hebben wij als bestuur Charlotte aangegeven dat al het mogelijke gedaan zou moeten worden om binnen de wettelijke
mogelijkheden de werkingssfeer van onze CAO in ruimere zin aan te passen.
Vanaf november zijn er drie data gepland voor de onderhandelingen hier over en twee zijn er geweest voordat onze ALV
plaats vindt.
Charlotte zal tijdens de ALV ons informeren over de status van de onderhandelingen en de mogelijkheden van
werkingssfeer verruiming.
Voor de juridische en arbeidsrechtelijke hulp hebben wij inmiddels CROP accountants en juridische adviseurs aan ons
weten te binden welke hulp beschikbaar is vanaf 1-1-2023 en ook als zodanig op de website genoemd zal worden.
CROP zal tijdens de ALV aanwezig zijn om hun diensteverlening toe te lichten.
Een van onze bestuursleden(Steve Hoogeboom) heeft het op zich genomen om voor einde jaar onze website door te
lichten en daar waar wenselijk te verbeteren. Het reguliere onderhoud is dan verder in handen van Mariska die ook zaken
kan plaatsen en /of verwijzingen doen.
Wij hebben aan alle potentiele leden een brief gestuurd waarin wij nogmaals hebben uitgelegd hoe goed en aangenaam het
zou zijn als zij zich ook aansluiten bij onze vereniging.
Daar hebben wij wel wat succes mee gehad maar realiseren ons dat het eigenlijk beter zou moeten en gaan onverdroten
voort om de aantrekkelijkheid van onze vereniging te vergroten.

Voor het O&A fonds (OAZ) hebben wij samen met ROC Friese Poort een wervend filmpje gemaakt wat ten doel heeft
om ROC leerlingen in de volle breedte te interesseren voor ons vak zodat wij jonge aanwas kunnen enthousiasmeren.
Koen Tangelder en ondergetekende hebben zitting in het bestuur van OAZ en gaan daar in de toekomst andere
personen treffen die FNV en CNV vertegenwoordigen. De huidige bezetting van de bonden in dit bestuur gaat worden
gewisseld.
Door allerlei omstandigheden hebben wij los van alle zaken zoals genoemd nog niet veel meer kunnen betekenen voor
onze vereniging maar zijn zeker van plan om dat in de toekomst wel te doen.
Onze kasvoorziening of vermogen zo u wilt is behoorlijk groot en wij hebben als bestuur ook gemeend in deze bijzondere
tijden een stevig gebaar te maken naar de leden en de contributie eenmalig voor het jaar 2023 te halveren.
Een en ander niet alleen voor de mogelijke financiƫle aderlatingen die u hebt moeten doen in de afgelopen jaren maar
ook vanwege alle energie problematiek die er is en/of op u afkomt.
Dan de ALV:
Die gaan wij houden in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg en wel op 22 november 2022.
Adres is: Verlengde Paltzerweg 1 in Soest.
Jullie zijn daar welkom vanaf 13:30 uur.
Wij willen graag met de ALV beginnen om 14:00 uur en hebben na de ALV een rondleiding georganiseerd door het
museum waarbij wij rond 17:00 uur na een drankje een diner aanbieden om daarna rond 18:45 uur of eerder zo je wenst
weer huiswaarts te keren.
Los van de inhoud van de ALV vergadering een prachtige locatie om de militaire historie op te pakken welke in de
huidige tijd ook meer dan aansprekend is!
Jullie snappen dat het zeer gewenst is om aan te geven of je komt en met hoeveel mensen je denkt te komen zodat wij
dat verder kunnen afstemmen met het museum. Tevens aangeven of en met hoeveel u blijft voor het diner.
Ook is het van belang dat aangegeven wordt wie van de aanwezige een museum kaart bezit zodat wij ook de
hoeveelheid kaartjes kunnen afstemmen die wij nodig hebben
Wij kijken als bestuur uit naar deze fysieke vergadering en hopen jullie in grote getalen te mogen ontvangen en weer te
spreken.
De agenda en bijbehorende stukken worden u ten minste twee weken voor de vergadering toegestuurd.
Tot 22 november!
Namens het bestuur van de SZS
Groeten,
Eelo Gitz

Deel dit nieuwsbericht